پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمکاش عاشقت نمیشدم!
به خدا گفتم :بیا جهانو قسمت کنیم !

گفتم : آسمون مال من . ابراش مال تو

دریا مال من . موجاش مال تو

ماه مال من . خورشید مال تو

خدا خنده ای کرد و گفت :

تو بندگی کن همش مال تو.....حتی من


شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ 18:12 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
aytem.ml